Aanmelden

Indien u lid wilt worden van TOS Bergeijk, dan kunt u zich digitaal aanmelden op onze website (klik hier). Hierin kunt u uw gegevens invullen en een pasfoto uploaden. Er zal vervolgens contact met u worden opgenomen met betrekking tot de ledenpas, toegang tot de ClubApp, etc.
 
Voor meer informatie met betrekking tot de aanmeldingsprocedure kunt u zich richten tot [email protected].
 
De contributiebedragen voor 2024 zijn als volgt vastgesteld: 
 
Erelid of lid van verdienste € 0,00  
Jeugdlid € 0,00 Geboren na 1-1-2007; zie punt 5
Studentlid * € 135,00 Geboren tussen 1-1-2002 en 31-12-2006 en bovendien student; zie punt 10
Seniorlid * € 167,00 Geboren tussen 1-1-1955 en 31-12-2006
70+ lid ** € 127,00 Geboren voor 1-1-1955
Competitielid € 21,00 Zie punt 11 
Ondersteunend lid € 31,00 Zie punt 13

 

* Bij het uitvoeren van twee vrijwilligersdiensten of het actief deelnemen aan een commissie krijg je aan het einde van het jaar € 60,00 van de contributie terug

** Bij het uitvoeren van twee vrijwilligersdiensten of het actief deelnemen aan een commissie krijg je aan het einde van het jaar € 20,00 van de contributie terug

Aanvullende informatie:

 1. Een lidmaatschap bij TOS wordt altijd aangegaan voor het (resterende) kalenderjaar: van datum start lidmaatschap tot en met 31 december. Afmelden als lid is mogelijk per einde van een kalenderjaar. Voor een afmelding met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar dient u vóór 1 december van het huidige kalenderjaar een e-mail te sturen naar [email protected] voorzien van uw gegevens. Voor meer informatie met betrekking tot afmelden klik hier.
 2. Ieder lid van TOS Bergeijk, m.u.v. ondersteunende leden, wordt automatisch lid van de KNLTB en ontvangt een KNLTB Ledenpas (vanaf 2024 enkel digitaal).
 3. Om trainingen te volgen is een lidmaatschap bij TOS Bergeijk verplicht.
 4. Leden kunnen vrij spelen tijdens de daarvoor gereserveerde tijden en deelnemen aan verenigingsactiviteiten.
 5. Een junior-lidmaatschap wordt omgezet in een senior-lidmaatschap of student-lidmaatschap per 1 januari van het jaar dat iemand 18 jaar wordt. Voor jeugdleden geldt de volgende regeling: reserveren van padelbanen is van maandag t/m donderdag tot 18:00 uur mogelijk, na 18:00 mag je als jeugdlid geen padelbaan meer reserveren. Deze regel is niet van toepassing op het reserveren van tennisbanen.
 6. Alle contributies, met uitzondering van de contributie van het ondersteunend lidmaatschap, worden jaarlijks geïndexeerd met de stijging van het CPI van het CBS.
 7. Inning van de contributie vindt plaats via ClubCollect. Automatische incasso is een mogelijkheid alsmede betalen in twee termijnen.
 8. Voor inschrijvingen t/m augustus wordt het volledige bedrag aan contributie in rekening gebracht. Voor inschrijvingen vanaf september wordt € 50,00 contributie in rekening gebracht.
 9. Alle contributiebedragen zijn exclusief eventuele competitiebijdrage, tenzij hier aparte afspraken voor zijn gemaakt (bijvoorbeeld subsidie jeugdteams).
 10. Studentleden zijn leden van 18 t/m 22 jaar die dagonderwijs volgen op school of universiteit. Wil men van dit lidmaatschap gebruik maken, dan dient men jaarlijks een kopie van school- c.q. collegekaart met vermelding van adres te mailen of op te sturen naar ledenadministratie. Een student-lidmaatschap wordt omgezet in een senior-lidmaatschap per 1 januari van het jaar dat iemand 23 jaar wordt of geen student meer is.
 11. Er zijn specifieke voorwaarden aan het competitielidmaatschap verbonden: 1. de betreffende persoon moet al lid zijn van een tennisvereniging in binnen- of buitenland en 2. de deelname van de betreffende persoon is noodzakelijk om het TOS-competitieteam compleet te maken en dus de deelname aan de competitie voor reguliere TOS-leden mogelijk te maken. Dit wordt beoordeeld door de VCL en/of bestuurslid team tennis. De bijdrage dekt de KNLTB-contributie. Het lidmaatschap geeft geen recht tot vrij tennis, training of deelname aan andere evenementen bij TOS behalve de KNLTB-competitie.
 12. Coulanceregeling blessures. In geval van een langdurige blessure of ziekte kan op verzoek het reguliere actieve lidmaatschap gedurende het kalenderjaar worden stopgezet. De contributie van het reguliere lidmaatschap kalenderjaar wordt dan naar rato in rekening gebracht: bij ziekmelding t/m 30-6 wordt een half jaar contributie gestorneerd; bij ziekmelding tussen 1-7 en 1-10 wordt een kwartaal contributie gestorneerd. Het lidmaatschap wordt vervolgens omgezet in een ondersteunend lidmaatschap (punt 14) maar zonder bijbehorende contributie het restant van het kalenderjaar. Het lid kan ervoor kiezen om het lidmaatschap per 1 januari van het nieuwe kalenderjaar op te zeggen. Zonder berichtgeving zal dan het ondersteunend lidmaatschap met bijbehorende contributie van toepassing zijn. NB Alleen een bestuurslid mag een verzoek tot tussentijdse stopzetting van het lidmaatschap beoordelen en goedkeuren. 
 13. TOS kent een regeling voor ondersteunende leden. Deze regeling is met name bedoeld voor leden die vanwege blessures of anderszins (tijdelijk) niet meer actief kunnen/willen tennissen maar nog wel betrokken willen blijven bij de vereniging. De volgende afspraken gelden voor deze categorie leden: 
  • Je bent volwaardig lid van TOS Bergeijk
  • Je bent geen lid meer van de KNLTB en geen KNLTB-tennispashouder
  • Je bent niet-spelend, ook niet op basis van de gast- of introducéregeling van TOS Bergeijk
  • Jaarcontributie is tegen een gereduceerd bedrag per persoon (zie contributie 'ondersteunend lid').
  • De wijziging dient door doorgegeven te worden via e-mail: [email protected].
  • Men kan ieder moment weer spelend lid worden inclusief lid van de KNLTB. Men hoeft dan alleen het verschil tussen de jaarcontributie ondersteunend lid en de jaarcontributie van de betreffende spelende lidcategorie in dat jaar in één keer bij te betalen