Gedrags- en huisregels

Veilig tennis en padel

TOS voert een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat geldt voor iedereen binnen de vereniging.

Wat wordt onder grensoverschrijdend gedrag verstaan?

 • Verbale agressie (bv. treiteren, schelden, schreeuwen, naroepen)
 • Fysieke agressie (bv. vastgrijpen, slaan)
 • Psychische agressie (bv. pesten, achtervolgen, dreigen, chanteren)
 • Seksuele intimidatie (bv. seksuele opmerkingen plaatsen, aanranding, verkrachting)

NB meldingen over onsportief gedrag vallen hier dus niet onder!

Personen die met minderjarige leden van TOS werken moeten een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen.

Vertrouwenscontactpersoon

Tegenwoordig is het gebruikelijk dat bij elke vereniging regels worden opgesteld om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Deze regels gelden voor alle leden en externe partijen die bij TOS werkzaam zijn of hun diensten aanbieden. Bij TOS willen we door het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon een veilige sportomgeving waarborgen.   

Reglement vertrouwenscontactpersoon tennis en padelvereniging TOS

Het bestuur van tennis- en padelvereniging TOS (hierna te noemen: de vereniging) wijst minimaal 1 persoon aan die de functie van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor de vereniging zal vervullen. Deze Vertrouwenscontactpersoon vervult zijn/haar taak op basis van de volgende regels:

 1. De algemene taak van de VCP omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in een nauwe relatie staan tot de vereniging voor zover dit gedrag zich binnen de activiteiten van de vereniging heeft afgespeeld.
 2. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.
 3. De VCP kan indien de klager/melder daarmee instemt trachten tot een oplossing van de problematiek te komen of het grensoverschrijdend gedrag te doen be√ęindigen.
 4. De VCP behandelt de informatie strikt vertrouwelijk en kan je indien nodig helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, KNLTB of politie.
 5. De VCP is gebonden aan geheimhouding over wat het hem/haar verteld wordt, tenzij er gevaar dreigt of een dwingende reden is deze geheimhouding te doorbreken.
 6. De VCP is geen bestuurslid en is onafhankelijk.
 7. De VCP functie valt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur. De VCP rapporteert jaarlijks aan het  Bestuur of er meldingen zijn geweest, van welke aard en hoe de voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden met in achtneming van de anonimiteit.
 8. De VCP is rechtstreeks  bereikbaar via het volgende emailadres: [email protected].

Gedragsregels

Als tennis- en padelvereniging hebben we bepaalde normen, waarden en gedragsregels waarvan wij verwachten dat leden ze herkennen en naleven. Samen met de KNLTB houden we de volgende  gedragsregels aan:

 • Iedereen is welkom in de tennis- en padelsport ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid.
 • Toon respect voor de tegenstander, andere leden en bezoekers, op en buiten het tennispark.
 • Schud de hand van je tegenstander(s) voor en na de wedstrijd.
 • Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelf.
 • Speel volgens de regels en wees eerlijk als een bal in of uit is.
 • Tellen doe je hardop.
 • Ouders, publiek en trainers bemoeien zich niet met wedstrijden.
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, detegenstander aan zijn of haar kant, vertrouw elkaar.
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal.
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien.
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennis- en padelbaan, beheers je.
 • De wedstrijd eindigt gezellig in het paviljoen.
 • Laat de tennis- en padelbaan, clubaccommodatie en kleedruimtes netjes achter.

Huisregels

 • Het gehele sportpark is rookvrij.
 • Het gebruik van alcoholhoudende drank is alleen toegestaan in het paviljoen, op de twee aanwezige terrassen of op de daartoe ingerichte plaatsen bij de banen.
 • In het paviljoen en of het park is het verboden om  zelf meegebrachte alcoholische dranken te nuttigen.
 • Trainers en jeugdbegeleiders en andere begeleiders van de jeugd nuttigen geen alcohol tijdens de uitoefening van hun functie.
 • Tijdens bardiensten wordt er door het barpersoneel geen alcohol gedronken.
 • De regels omtrent Verantwoord Alcohol Schenken worden nageleefd.
 • NIX18 wordt  strikt nageleefd.
 • De instructies en de aanwijzingen van de paviljoenbeheerders worden opgevolgd.