Vrijwilligersdiensten

Een vereniging kan alleen bestaan met de hulp van vele vrijwilligers. Na een pilot-periode van twee jaar (waarin leden zich op vrijwillige basis konden inschrijven voor diensten) is er per 2024 een koppeling met de hoogte van het contributiegeld. Bij het uitvoeren van twee diensten (staat gelijk aan tien punten) krijgen seniorleden aan het einde van het jaar een deel van de contributie terug. Als er geen diensten worden uitgevoerd, gebeurt dat laatste niet. Het doel hiervan is om meer betrokkenheid van de leden bij de vereniging te realiseren en het vrijwilligerswerk over meer schouders te verdelen.

Nadere regels met betrekking tot het vrijwilligersbeleid

 • Om voor restitutie van een deel van de contributie in aanmerking te komen dient men twee diensten te draaien op jaarbasis.
 • Vrijgesteld van dit beleid zijn bestuurs- en commissieleden, leden t/m 17 jaar en leden vanaf 70 jaar (klik hier voor meer informatie).
 • Er zullen ruim voldoende diensten worden aangeboden. Voorkom dat je op het einde van het jaar geen diensten meer kunt inplannen omdat deze niet meer (voldoende) beschikbaar zijn. Dat vormt geen reden om voor restitutie van een deel van de contributie in aanmerking te komen. Er zal immers voldoende gelegenheid zijn om diensten te kunnen draaien.
 • Zodra diensten worden aangeboeden in de KNLTB ClubApp kunnen leden zich hiervoor inschrijven (eerder inschrijven betekent dus meer keuze). Een groot deel van de diensten wordt aan het begin van het jaar aangeboden.
 • Na inschrijving ontvangt men een mail ter bevestiging. Zorg er dus zelf voor dat het juiste mailadres bekend is bij de ledenadministratie. Een verkeerd of oud mailadres is geen reden om geen diensten te plannen dan wel uitvoeren.
 • Twee dagen voor aanvang van de geplande dienst ontvangt men een herinneringsmail.
 • Men blijft zelf verantwoordelijk voor het daadwerkelijk uitvoeren van de dienst. Bij verhindering dient men zelf voor vervanging te zorgen. Wijzigingen kunnen tot uiterlijk één dag van tevoren worden doorgevoerd (men dient zich dus uiterlijk één dag van tevoren uit te schrijven voor de dienst en de vervanger dient zich uiterlijk één dag van tevoren in te schrijven voor de betreffende dienst).
 • Uitschrijven voor een ingeplande dienst (zonder zorgen voor vervanging) is toegestaan tot uiterlijk één maand van tevoren.
 • Niet komen opdagen bij een ingeplande dienst betekent dat men niet meer in aanmerking komt voor restitutie van een deel van de contributie.
 • In het geval van een bardienst dient de bar te worden beheerd door het lid/de leden die zich hebben ingeschreven voor de betreffende bardienst. Het is dus niet toegestaan om tijdens je bardienst bijvoorbeeld zelf op de tennis- of padelbaan te spelen.
 • Voor het mogen draaien van zelfstandige bardiensten geldt het volgende: de Drank- en Horecawet veriest dat een barvrijwilliger voordat een bardienst wordt verricht, kennis heeft genomen van de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken en vervolgens hiervoor een online test heeft afgerond (bestaande uit multiple choice vragen). Het certifcaat dient één week voor aanvang van de bardienst te worden behaald. De bevestiging van het succesvol afronden van de test stuur je naar [email protected]. Klik hier voor de test.
 • Bij afgelasting van een of niet doorgaan van een dienst geldt: men dient zich voor een nieuwe dienst in te schrijven als de dienst nog niet is aangevangen. Als de dienst al wel is aangevangen telt deze volledig mee.
 • In alle onvoorziene gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid om van deze regelgeving af te wijken.

Mocht je van mening zijn dat er op jou bijzondere omstandigheden van toepassing zijn om geen diensten te hoeven verrichten (bijvoorbeeld gezondsheidsredenen of andere persoonlijke omstandigheden), dan kun je contact opnemen met het bestuur. Het bestuur zal een besluit nemen of men inderdaad wordt vrijgesteld van het uitvoeren van diensten.

Vragen kunnen worden gericht aan [email protected].